Aktive Kvinder Nørresundby

Vedtægter

Vedtægter for Aktive Kvinder Nørresundby

§ 1. Navn og hjemsted.

A.        Foreningens navn: Aktive Kvinder Nørresundby.

B.        Foreningens hjemsted: Nørresundby.

C.        Foreningens adresse: Den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 2. Formål.

Foreningens formål er primært almennyttig virksomhed i form af oplysende, kulturelle

og debatskabende arrangementer, og der kan udføres frivilligt socialt arbejde i lokalsamfundet.

§ 3. Medlemskab af foreningen.

A.        Som medlem af foreningen kan optages enhver med interesse for Aktive Kvinders

            formål.

B.        Udmeldelse skal ske til kassereren inden årets udgang. Kontingent restance i mere end

            2 måneder medfører sletning af medlemskab.

C.        Et medlem der ikke respekterer gældende vedtægter eller ved sin optræden på anden

            måde skader foreningens omdømme, kan efter bestyrelsens enstemmige beslutning

            ekskluderes.

D.        Et ekskluderet medlem har ret til at give møde på førstkommende generalforsamling

            og få sin eksklusion behandlet.

§ 4. Generalforsamling.

A.        Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

B.        Bestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel pr. brev eller e-mail til ordinær

            generalforsamling, der skal afholdes inden 1. marts.

C.        Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

                        1.      Valg af dirigent.

                        2.      Valg af stemmetællere.

                        3.      Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

                        4.      Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

                        5.      Fastsættelse af kontingent.

                        6.      Indkomne forslag.

                        7.      Valg af formand + 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på lige år)

                                 Valg af kasserer + 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på ulige år)

                        8.      Valg af 1 suppleant for 2 år.

                        9.      Valg af 1 revisor for 2 år (på lige og ulige år)

                        10.    Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

                        11.    Eventuelt.

D.        Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent for

            indeværende år.

E.         Alle afgørelser sker ved almindeligt stemmeflertal.

F.         Ved stemmelighed falder forslaget.

G.        Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte.

H.        Såfremt mindst et medlem begærer skriftlig afstemning, skal dette ske.

I.          Forslag, der ønskes behandlet må være formanden i hænde senest 8 dage før

            generalforsamlingen.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling.

A.           En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når et flertal i bestyrelsen eller en 1/4 

              af medlemmerne har fremsat ønske herom, med den ønskede dagsorden.

B.           Bestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel ved brev eller e-mail.

§ 6. Bestyrelsen.

A.           Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

B.           Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen på generalforsamlingen.

C.           Formand + 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.

D.           Kasserer + 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.

E.           Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær.

F.           Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

G.           Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

              I tilfælde af stemmelighed er formandens eller ved dennes fravær, næstformandens

              stemme afgørende.

H.           Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi.

I.            Bestyrelsens opgaver er at varetage foreningens og medlemmernes interesser i

              henhold til foreningens formål.

§ 7. Tegningsregel.

Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem eller af næstformand og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele skriftlig fuldmagt.

§ 8. Kontingentbetaling.

               Medlemmernes kontingent til foreningen fastsættes hvert år på den ordinære general-

              forsamling for det kommende år.

§ 9. Regnskabsår og valg af revisor.

              Regnskabsåret er kalenderåret og foreningens regnskab revideres af 2

              bilagskontrollanter senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 10. Opløsning af foreningen.

A.           Ved eventuelt opløsning af foreningen indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

              med mindst 3 ugers varsel.

B.           Mindst 2/3 af alle medlemmer skal stemme for opløsning.

C.           Er der ikke mødt 2/3, skal der tidligst 4 uger og senest 2 måneder efter indkaldes til ny

              ekstraordinær generalforsamling.

D.           På den skal mindst 2/3 af fremmødte medlemmer stemme for en opløsning.

E.           Ved opløsning af forening, skal eventuelt formue anvendes til humanitært formål.

              Den sidste generalforsamling tager beslutning herom.

Ovennævnte vedtægter er godkendt på generalforsamlingen, 17. februar 2011 og erstatter tidligere vedtægter.

Aktive Kvinder Nørresundby

         Kornets Hus 

KORNETS HUS

Torsdag d. 16. Marts var vi afsted på tur til Kornets Hus i Hjørring.

 

Kornets Hus er et fantastisk flot og spændende hus at besøge, hvor der bliver holdt forskellige aktiviteter og bagekurser.

Vi fik en kort velkomst, og derefter kom vores guide for at fortælle os noget om huset, og husets aktiviteter hun var utrolig dygtig til at fortælle om blandt andet om de mange forskellige kornsorter.

Desuden fik vi en lækker og spændende brunch og bagefter kaffe og kage.

En rigtig god dag, vi var 44 afsted på turen. Ved at klikke på de enkelte billeder får man et større billede, mindre ved at klikke een gang mere bliver billedet lille igen.